Bloggar‎ > ‎Perspektivs blogg‎ > ‎

Mentor

skickad 2 dec. 2016 23:11 av Bente Kaj Henriksson   [ uppdaterad 2 dec. 2016 23:50 ]
Min erfarenhet av mentorskap härrör sig från ledarutveckling med mentorstöd där matchningen görs individuellt utifrån adeptens behov. I den introducerande bloggen Mentorskap tecknar jag en bredare bild av användningen av mentorskap och mentorer än vad jag själv har erfarenhet av. Här utgår jag från mina egna erfarenheter. 

Enligt min definition av mentorskap gör mentorn en ideell insats upa, utan personligt ansvar, som ett icke arvoderat hedersuppdrag. Mentorn är ett stöd, vilket också en chef, styrelseledamot, fackexpert eller terapeut är. Det finns likheter mellan rollerna men också viktiga skillnader. Främst handlar skillnaderna om ansvar och befogenheter. Mentorn har inget annat ansvar och inga andra befogenheter än att vara ett bra stöd och bollplank. Punkt. Varje överträdelse eller begäran om överträdelse är ett brott mot mentorskapets idé och arena. Det begränsade ansvaret och befogenheterna ger själva ramen för mentorskap.

Ramen för mentorskap väcker frågor 
Kan vem som helst vara mentor?
Vad kan jag som adept begära av min mentor?
Vad kan jag som mentor begära av min adept?
Vad bör jag som mentor respektive adept inte ställa upp på?
När är ett professionellt stöd att föredra? 
Vad är motiverande för mentorer?

Jag har låtit frågorna utgöra rubriker i denna blogg och betar av dem allt eftersom. Avslutar med lite kuriosa om en alldeles speciell och ofta önskad mentorskvalitet. Trots mina 20 år i branschen tycker jag att dessa frågor är intressanta att borra i. Det finns inga exakta allmängiltiga svar. Själv tänker jag så här. Just nu.

I bloggen om Enskilt mentorskap skrev jag om det ”rena mentorskapet”. Det förtjänar att upprepas, eftersom det gäller allt mentorskap, alltså oberoende av vems initiativet är. Jag talar här till adepten, men budskapet gäller alla inblandade parter.

Kan vem som helst vara mentor?
Nej. Som adept bör du välja en mentor som har förutsättningar att vara en bra mentor till dig och att ni tillsammans ingår ett ”rent mentorskap” utan intressekonflikter lurande runt hörnet. Mentorn ska kunna ägna dig full och hängiven uppmärksamhet då ni träffas utan att hamna i konflikt med någon och något utifrån vad hen får ta del av. Du ska alltså undvika att välja en mentor som sitter på två stolar och kan få en intressekonflikt mellan att vara din mentor och hur hen verkar i sin vardag. 
Undvik en mentor 
som sitter på två stolar
En granskande journalist kan komma i intressekonflikt om vad du berättar. En terapeut ska få betalt för sitt jobb. En kollega, chef, vän eller anhörig kan hamna i intressekonflikt. Likaså en konkurrent eller möjlig affärspartner. 

Mentorskap har som motor den intention adepten har och bådas intresse att du når dit.  Övergår relationen i något annat än mentorskap, t ex kompanjonsskap, kärlek eller vänskap bör mentorskapet avslutas för att få lov att vara just det den blivit. 

Vad kan jag som adept begära av min mentor?
Intentionsneutral
Ta del av och stötta min intention, se möjligheter och ibland ifrågasätta och motivera varför. Respektera min intention och alltså inte påtvinga mig en intention eller ambition som inte är min. Det kan vara att mentorn ser större möjligheter än vad jag själv vill eller att mentorn försöker dämpa min ambition. Mentorn behöver vara intentionsneutral, vilket inte är samma sak som att hålla tyst om vilken potential och vilka möjligheter mentorn ser. Mentorn får också gärna ge uttryck för hur intentionen påverkar henom, om mentorn går igång på eller tappar energi av intentionen. Men det är no no att pusha adepten. Bara att sätta sig på händerna och andas lugnt.

Samtalskvalitet 
närvaro under era träffar, lyssna, ställa frågor, intresse för att reflektera tillsammans, ge feedback etc. Mentorn är ett hängivet bollplank upa, utan personligt ansvar för adeptens verksamhet eller personliga utveckling. Mentorn varken kräver eller kontrollerar, hellre boostar och inspirerar. 

Belysa utveckling

Belysa den utveckling som sker med och runt mig
Perspektivera, belysa fenomen ur olika perspektiv över tid
Uppmärksamma mina val av fokus och prioritering relaterat till intentionen
Ge feedback
Berätta vad som är värdefullt, motiverande och lärande för mentorn – för även mentorn utvecklas av relationen.

Naturligtvis också
Hängivet intresse och engagemang då vi träffas
Tystnad utanför mentorskapsbubblan – om vi inte kommer överens om annat
Delge egna erfarenheter och reflektioner i den omfattning som jag önskar
Hålla sig till mentorrollen och förstå respektive parts ansvarsområde och absolut inte ta över min roll eller min eventuella chefs roll. Oj oj, vad fel det kan bli ibland.

En berättelse från verkliga livet om hur tokigt det kan bli trots all välmening.
För många år sedan, det var på 90-talet, drev jag ett mentorprogram för kvinnliga entreprenörer med några års erfarenhet. De ville utveckla sig och sina företag via mentorskap. En av adepterna sålde kvinnostärkande produkter, typ böcker, vykort, föreläsningar, kurser etc. Hon köpte bl a kort från en mycket känd illustratör och behövde göra en ny beställning. Illustratören hade skaffat en pojkvän sedan sist. Pojkvännen tyckte att hon skulle höja priset på sina kort. Priset var för högt, tyckte vår adept. Det tyckte även adeptens mentor, som nu gjort entré på scenen. Mentorn var en driftig manlig entreprenör som, hedrad över uppdraget, kavlat upp ärmarna för här ska minsann mentras. Illustratören och adepten bodde långt från varandra men skulle träffas och förhandla. Adepten reste till illustratören och mentorn erbjöd sig följa med. Pojkvännen var redan på plats. Efter en lång bilresa träffades alla fyra och samtalet mellan adept och illustratör kunde börja. Det tog inte många minuter förrän det var mentorn och pojkvännen som satt och förhandlade…

Vad kan jag som mentor begära av min adept?
 • Att adepten tar eget ansvar för personlig och professionell utveckling samt för ledarskap och operativ verksamhet. 
 • Att adepten använder dig. Du har vikt tid och engagemang för att stötta. Du har anledning att få lära något för egen del av samtalen. Blir du inte använd över huvud taget, adepten inte "har tid" eller blir samtalen urvattnade, (inget viktigt att prata om) så kan du, eller snarare, så bör du tacka för dig och gå. Men prata med din adept om saken först. 
 • Att adepten tar upp angelägna samtalsämnen här och nu och vill få den belysta genom att välkomna dina reaktioner, din analys, din feedback. En fälla är de bollar som adepten kan kasta, typ jag vill att mentorn pushar mig. Det är en förtäckt önskan att du som mentor ska ta över ett ansvar som är adeptens. Du kan på anmodan konfrontera och belysa, men pusha – nej. 
Undantag
Det finns situationer då mentorn inte fullt ut kan förvänta ett vuxet ansvarstagande. Det kan t ex vara när adepten är ung, student eller tom gymnasieelev (och då menar jag inte det mentorskap som skolan själv anordnar, utan ett mentorskap med extern mentor och individuell matchning), eller om adepten kommer från en miljö där underdånighet är förväntad och träning i eget ansvar är eftersatt av kulturella skäl. Då kan mentorn inte förvänta ett moget och vuxet ansvarstagande. Däremot kan mentorn uppmuntra till det.

Vad bör jag som mentor respektive adept inte ställa upp på?
Mentorn bör inte ställa upp på att användas för andra, ibland dolda syften, än det rena mentorskapet. Här är några exempel på vad som inte bör ingå i mentorskapet.
 • expert - mentorn ska inte vara en expert med ansvar för sin expertinsats, som normalt arvoderas och där konsekvenser av insatsen kan ifrågasättas, ja rent av reklameras. Mentorn är t ex varken terapeut, ekonom, jurist eller dataexpert. Mentorskap ligger inte i utan mellan de terapeutiska djupen och den efterfrågade sakkunskapen. 
 • frontfigur - en som framhålls som adeptens mentor i syfte att imponera på omvärlden 
 • budbärare - delge något till någon som adepten själv bör delge 
 • täckmantel – få det att framstå som ett möte mellan adept och mentor, då mötet i själva verket inte alls ägt rum 
 • gisslan - få höra något som bör berättas, tex om oegentligheter, men bli förhindrad att berätta det 
 • lame duck - en person som är ointressant att prata viktiga saker med, vara bara trevlig vän 
Motsvarande gäller vad adepten inte ska ställa upp på. Mentorn är inte experten som ska lydas. Mentorn ska inte skryta om sitt mentorskap och mentorn ska heller inte göra sig till en trevlig prick utan djup.

När är ett professionellt stöd att föredra?
Samtalsteman bortanför allmän klokskap och livserfarenhet är inte mentorns uppgift att tillgodose. När behovet är av den komplexitetsgrad eller djup att en expertinsats behövs, då är det något som ska ligga utanför mentorskapet. Det kan t ex gälla specifik sakkunskap och professionellt stöd som t ex terapi eller ekonomiskt, juridiskt eller beteendevetenskapligt stöd.

Några exempel
Adepten håller i ett personalärende som inkluderar både droger och oegentligheter och tär svårt på både adepten och arbetsplatsen – begär att adepten skaffar den expertis som situationen kräver

Adepten har svåra relationsproblem i sin familj eller existentiella problem med sig själv eller nära anhöriga – föreslå att adepten hanterar detta i annat sammanhang, t ex med terapeut, teolog och eller filosof.

Rättesnöre
mentorns allmänmänskliga kompetens ska räcka. Behövs fackkompetens av specifikt slag - skaffa sådant professionellt stöd på annat håll.

Vad är motiverande för mentorer?
Självklart är svaren individuella. Men ofta handlar det om tillfredställelse över att
 • reflektera tillsammans i en utforskande process där båda ger och tar 
 • reflektera och formulera egna erfarenheter (double- eller trippel-loop learning) 
 • stödja en annan person som verkligen vill något, har en positiv intention, utan att behöva göra jobbet själv 
 • egna erfarenheter eller nätverk kan komma till nytta
Slutligen kuriosa om en viss sorts önskad kvalitet hos mentorn
Under årens lopp har många adepter efterfrågat en mentor med god förmåga att skapa balans mellan liv och arbetsliv. Den kravprofilen är väl den enda, vad jag kan minnas, som inte är lika lätt att tillgodose som andra högst förståeliga önskemål. Det är inte helt förvånande. Personer som noga värnar om sin tid och gör medvetna prioriteringar för att skapa en sådan balans kan, av förståeliga skäl, komma att välja bort det uppdrag som mentorskapet innebär, hur hedrande och motiverande det än är. 
Comments