Enskilt mentorskap
Det enskilda mentorskapets ABC

Vad är mentorskap?
Mentorskap är en relation mellan två parter, adepten och mentorn. Det är inte vilken relation som helst. Det är en speciell relation med syfte att hjälpa adepten uppnå något attraktivt för sig själv och sin verksamhet och att mentorn får tillfredställelse i att hjälpa till och reflektera över egna erfarenheter. Det är alltså en målinriktad relation med syfte att växa och utvecklas. 

Definition
Det finns inte någon allmängiltig och vedertagen  definition av mentorskap. Innebörden är bl a sammanhangsberoende. Mentorskap i skolans värld är något annat än att bli lotsad av en mentor in på ett nytt jobb, som i sin tur är något annat än att än att ingå i en organisations mentorprogram för chefsutveckling, som är något annat än det mentorskaps som pågår då en påläggskalv valts ut av sin högre chef, etc. Vår definition av begreppet enskilt mentorskap framkommer här nedan.
Enskilt mentorskap är den intentionella relation mellan två parter, adept och mentor, som kommit till stånd på adeptens initiativ med en ideellt stödjande mentor utan att ingå i ett sammanhang som understödjer mentorskap. 

Mentorskap och coachning - en jämförelse
Inom det fält vi rör oss i, alltså personlig utveckling och verksamhetsutveckling, kan skillnaden mellan mentorskap och coachning kan vara hårfin. Båda intar ett coachande förhållningssätt. En mentor flätar dock in mer av sina egna erfarenheter och breda kompetens i samtalen än vad en strikt frågeställande coach gör. 

När passar mentorskap?
Mentorskap passar de flesta situationer av utmaning, omställning, förändring, förnyelse. Eller att skapa en brygga över organisatoriska gränser och mellan kulturer. Drivkraften kan komma både inifrån eller utifrån.
Enskilt mentorskap passar driftiga personer, utan tillgång till en större organisations stödsystem, som vill utveckla sig och sin verksamhet. De sätter upp egna stödstrukturer. De är t ex ledare som på eget initiativ vill utvecklas med eller utan sin organisations insyn och välsignelse, eller blivande företagare och entreprenörer i små företag som bygger upp en verksamhet.

Två parter – olika roller och ansvar
Adepten är stjärnan med strålkastarljuset på sig,
den behövande och drivande med en utmanande intention.

Berättar kontinuerligt om sin situation, dilemman och möjligheter.
Utmanar sig själv (och mentorn).
Tar för sig, formulerar sig, utforskar.
Väljer samtalstema varje gång.
Tar ansvar för egna vägval och hälsa.

Mentorn är hjärtat, den stödjande oberoende parten med stort välvilligt hjärta i ett ideellt tidsbegränsat hedersuppdrag.

Lyssnar, frågar, bekräftar, återkopplar.
Är ett intresserat bollplank. Vänder och vrider, ser olika perspektiv.
Bidrar (ombedd) med erfarenheter.
värdeskapande förhållningssätt.I övrigt UPA (utan personligt ansvar) för adeptens situation.

I en samtalsbubbla

Innanför bubblan pågår kontinuerliga samtal över tid. En beprövad omfattning är ca ett år, 1 g/månad, någon timmer per tillfälle, på tid och plats som parterna väljer själva. Grunden är sekretess för att vara en trygg plats att utforska okänd mark.

Utanför finns en omvärld som påverkar med sitt intresse och ibland med sin misstänksamhet. Öppenhet om att mentorskap pågår är ofta att föredra, med slutenhet om vad parterna pratar om i samtalsbubblan.

Det enskilda mentorskapets process

Adeptens kartläggning 
innebär att adepten beskriver nuläge, intention och mentorskapets syfte på kort och lång sikt, fokus under mentorskapet, vad som skulle vara värdefullt för adepten och adeptens verksamhet, egen kompetens, egna styrkor och drivkrafter, stödbehov, förväntningar etc. 

Mentorprofil 
är den beskrivning av den tilltänkta mentorn som adepten gör. 
Tips: arbetlivserfarenhet, fackkompetens, utbildning, nätverk, ålder, kön, familjesituation, geografiskt avstånd, intressen, personliga egenskaper och kvalitéer, värderingar, engagemang, livserfarenhet etc.

Matchning
är att sammanföra adepten med en mentor. I det enskilda mentorskapet driver adepten matchningsprocessen själv. Men det innebär inte att adepten gör allt själv. Ta hjälp av personer med eget stort kontaktnät! 

Det underlättar för den som ska hjälpa till vid matchningen om kartläggning och mentorprofil är gjord.  Som adept behöver du relativt kortfattat kunna beskriva ditt nuläge och önskeläge, din kompetens, dina styrkor och behov av stöttning och en beskrivning av den mentor du söker.
Fråga runt, använd eget nätverk, branschnätverk, fackliga sammanslutningar, företagarnätverk etc. Ny- och småföretagare kan troligen få tips via NFC (nyföretagarcentrum), kommunernas näringslivskontor, Almi, företagarnätverk etc. 
Se till att landa i konkreta tips på personer av kött och blod med namn och någon kontaktuppgift. Vaska fram en eller några att kontakta och bekanta dig med. 
En god matchning är en framgångsnyckel, så slarva inte och låt det få ta lite tid.

Jag har själv erfarenhet av att lägga ut mitt behov av mentor i en intressegrupp på Facebook. Där fick jag inte en enda reaktion. Av det lärde jag mig att letande efter en mentor kräver mer av nära målinriktad face-to-face-kommunikation.

Tänk på att
Under vissa förutsättningar, som beskrivs nedan, är mentorskap en oslagbar metod för ledarutveckling. Lägg därför möda vid att skapa goda förutsättningar för framgångsrikt mentorskap. Som man bäddar får man ligga.
Skapa en ren relation utan intresse- och lojalitetskonflikt. Mentorn ska vara "på adeptens sida" utan att ta hänsyn till egna intressen eller lojalitet mot annan part. Undvik därför t ex släkt, vänner, kollegor, konkurrenter, lärare, yrkesmän som till jobb har att granska din verksamhet eller en specialist som normalt skulle få betalt. 

Bjud upp
Med bilden vill vi säga att det kan vara gruvsamt att ställa frågan.  I de allra flesta fall blir den tilltänkta mentorn hedrad. Samtala om syftet, vad mentorskapet kan innebära i tid och engagemang. Hänvisa gärna till denna hemsida för att ge kött på benen.

Kontrakt  
Bekanta er med varandra och samtala om nuläge, syfte, förväntningar, roller, ansvar, omfattning, spelregler, tillgänglighet etc. Formulera gärna en skriftlig överenskommelse som båda undertecknar. Den kan bli intressant att titta på efter ett tag.
I boken Mentorskap på sidorna A 50 - 57 ges tips på vad som kan vara bra att prata igenom inför överenskommelsen och den första tiden.  

Mentorskapets seglats
Varje mentorskap är unikt och ni kommer att prova er fram till det som passar er. Ge er tid att lära känna varandra. Lycka till.

Avslut
Spegla utfallet i det kontrakt ni skrev. Utvärdera. Återkoppla ömsesidigt vad som varit värdefullt. Ni kan t ex göra det i ett diplom (pdf laddas ner och fyll i) som ni ger varandra som uppskattande minne från den tid ni bedrev mentorskap. 

Förutsättningar för framgångsrikt mentorskap
Adepten tar initiativet och relationen på allvar och tar för sig. 
Matchningen är A och O. Låt den få ta tid. Häri ligger en av framgångsnycklarna. 
En gedigen grund läggs (i kontraktet), det lönar sig: Var överens om syfte och spelregler. Klargör vad mentorskapet innebär (förväntningar, tid och engagemang). Klargör rollerna och ansvaret mellan er.
Samtalen utgår från adeptens situation och behov, klargör syfte med varje enskilt samtal. 
Utvärdera efter en tid.
Win win - båda tycker att mentorskapet är lärorikt och viktigt.

Några fallgropar att se upp med
En “grå relation” som inte tillför värden.
En relationen som övergått till kompispladder eller passion.
Omvända roller, mentorn har blivit den behövande som stöttas av adepten.
En adept som har sin mentor på piedestal.
En mentor som styr utifrån egen ambition och agenda.
Parterna hamnar i lojalitetskonflikt eller intressekonflikt. 

Om du känner igen någon av dessa, prata först om det. I andra hand avbryt mentorskapet.

Kom ihåg 
Mentorskap kan förlängas (om båda parter vill). I långa mentorskap tenderar rollfördelningen bli mer ömsesidig, dvs att parterna växlar mellan att vara adept och mentor till varandra.  Mentorskap kan avslutas i förtid (och då räcker det med att den ena parten vill). I så fall, avsluta respektfullt.

Läs mer
Handboken Mentorskap är något att hålla sig i för båda parter när mentorskapet pågår, utan det skyddsnät som ett mentorprogram innebär.  Här beskrivs mentorskapets seglats från den första tanken på mentorskap till avslut, tips om mentorns och adeptens verktyg, det enskilda samtalets uppbyggnad, feedback, uppföljning, avslut. Där finns också intervjuer och tänkvärda citat. Matnyttigt för båda parter.

Bakgrund till sidan
Efter att ha jobbat med mentorskap i över 20 år och numera ägnar mig åt att reflektera över och skriftligt dela med mig av erfarenheter, har det slagit mig: - Det här med mentorskap, det kan man ju faktiskt fixa åt sig själv. Särskilt om man är driftig, ansvarstagande och initiativrik. 

För en tid sedan höll jag ett seminarium om Enskilt mentorskap. Deltagarna frågade efter något att hänvisa till den dagen de står där och har bjudit upp en potentiell mentor. Så kom det sig att jag erbjöd mig lägga in sådan neutral information på min hemsida. Det är bara att ta för sig.