Erbjuder‎ > ‎

Mentorskap

Mentorskap - en oslagbar metod för ledarutveckling
Mentorskap är en urgammal metod för ledarutveckling, ja, kanske rentav den äldsta. Att lära av andra är ett av våra grundläggande sätt att utvecklas. Under vissa förutsättningar är mentorskap det mest framgångsrika. 

Erbjudande
Bollplank till arrangörer om planering och genomförande av mentorprogram samt forskning på effekter.
Föreläsning om mentorskap till potentiella adepter och programarrangörer.
Seminarium/workshop om hur KIM-metoden kan användas i mentorskap. Det kan vara ett moment i pågående mentorprogram.

Min kompetens 
är organisationskonsultens, med systemisk inriktning på gestalt-grund och 20 års erfarenhet av mentorskap i dess olika roller. Jag vill stärka arrangörer av mentorprogram att skapa goda förutsättningar, inspirera enskilda personer att våga ingå enskilt mentorskap och adepter/mentorer att skapa värdefulla relationer. 

Bloggar om mentorskap
I en serie bloggar reflekterar jag med ömsom individ- och ömsom arrangörsperspektiv över erfarenheterna från 20 års arbete med mentorskap.

Introduktion till bloggserien. Några företeelser pockar på särskild uppmärksamhet. De handlar om hur enkelt det egentligen skulle kunna vara att skaffa en mentor själv, hur viktig själva matchningen är, hur krångligt och kontraproduktivt det kan göras med hjälp av mentorbanker och, inte minst, hur oviktig jag själv faktiskt är som processledare eller anordnare av program.

Mentorskap är en brokig företeelse och mentorsrollen varierar stort. Många vill få begreppen definierade på ett entydigt sätt och det är en omöjlighet. Det är snarare så att orden mentor och mentorskap är som kära barn med många namn, fast tvärt om. 

Enskilt mentorskap 
Få kommer att tänka på möjligheten att ingå enskilt mentorskap, dvs att skaffa sig en egen mentor, gratis och franko. Jag vill väcka tanken efter att hört många adepter säga ungefär så här. - Det var motigt först, men himmel vad bra det har varit för mig. Nu vet jag att jag kan skaffa en mentor själv, när jag står inför en utmaning. 
  Du kan faktiskt skaffa en mentor själv  
I bloggen får du inspiration till hur du kan gå tillväga och i 
Boken om mentorskap ges ytterligare vägledning till både adept och mentor under mentorskapets olika stadier från start till avslut. Den kan vara bra att hålla i handen.

Konsten att bli coachad
Det krävs både mod och kompetens att låta sig bli coachad. Det är lätt att vara mentor till en adept som går in för att bli virtuos i konsten att bli coachad och som inte ber om ursäkt för det. När det är som allra bäst är det en styrdans med flow där adepten för. 

är en underskattad och outforskad kompetens som kan vara rena guldgruvan, bl a i mentorskapsbranschen. I bloggen beskriver jag var jag stött på den, hur den tar sig uttryck, hur den är en potentiell organisatorisk utvecklingskraft. Slutligen gör jag ett försök att generalisera genom att beskriva gemensamma nämnare för utövarna. Det sistnämnda låter kanske tråkigt, men ni skulle se de skickliga utövarna in action! 

en grubbla om mentorns ansvar och befogenheter, vad som motiverar mm och när annan expertis än mentorns ska användas. 

Förvirrande utövning av mentorskap
Det finns företeelser - mingelsamlingar - där mentorskap är inblandat som förvirrar mig. Jag undrar hur de gynnar mentorskap och om där finns dolda eller omedvetna syften. Eller är det något som är självklart för andra och som jag helt enkelt inte fattar?

är en liten betraktelse över två olika samtalstyper som förekommer i mentorskapsbranschen. De har helt olika kvaliteter, syften och effekt. Den här bloggen föregick den om Förvirrande utövning av mentorskap.

En polemisk blogg om den rikliga förekomsten av mentorbanker. De är slöseri med resurser, de är kontraproduktiva när de består av en samling dugliga personer som är alltifrån likgiltiga till missnöjda med att inte bli nyttjade. Deras engagemang är värt att kanaliseras på ett sätt som fungerar. 
Uppriktigt sagt, finns det en enda mentorbank som fungerar väl i långa loppet? Vilken nytta gör de som motiverar deras existens? Och i så fall, har den nyttan med mentorskap att göra? Och hur kommer det sig att mentorer ställer upp på att låna ut sitt namn och renommé utan att nyttjas?

Det började med att jag tänkte på hur oviktig jag och andra varit i rollen som arrangör och seminarieledare i mentorprogram. Ur en aspekt så är det inom mentorskapen det händer, det som är av värde.  
Sett i ett vidare perspektiv ter sig arrangörsrollen både livsviktig och avgörande för både det enskilda lärandet och det organisatoriska. Många arrangerande parter sitter i kläm i sina organisationer helt i onödan.

Den vetenskapliga grunden
Den intention som finns för mentorskapet är dess motor. Det är en personlig kraft utifrån den situation som råder här och nu. Mentorskapets kvalitet och resultat beror på den genuina kontakt parterna har under resans gång. Kontakten är, för att använda motormetaforen, dess drivmedel. Uppläggning och metod bör utgå från detta. 

Den vetenskapliga modellen finns formulerad.
Modell för mentorskap - utvecklad i samarbete med Mittuniversitetet, bearbetad 2016.

Boken om mentorskap bygger sitt budskap på systemisk vetenskap om personlig, professionell och organisatorisk utveckling.